Strona główna | ProjektowaniePakiet REX Solutions

Pakiet REX Solutions

Firma Robobat Polska od ponad 20 lat zajmuje się produkcją i sprzedażą własnego oprogramowania inżynierskiego. Jest również autoryzowanym dystrybutorem produktów firmy Autodesk.

Autodesk Robot Structural Analysis 2010 z modułem REX Dachy drewniane
Rys. Robobat


Jednym z kluczowych produktów w ofercie Robobat jest program Autodesk Revit 2010 – nowoczesny system do modelowania konstrukcji i tworzenia dokumentacji projektowej. Istnieją trzy rodzaje tego oprogramowania przeznaczone dla różnych grup odbiorców: Autodesk Revit Architecture – skierowany głównie do architektów, Autodesk Revit Structure – dla inżynierów konstruktorów, oraz Autodesk Revit MEP – dla osób zajmujących się projektowaniem instalacji. Cechą wspólną wszystkich trzech programów jest możliwość swobodnego modelowania przestrzennego budynku, przy jednoczesnej łatwości wprowadzania modyfikacji. Autodesk Revit pozwala na kompleksowe utworzenie modelu budynku, który może skupiać w sobie informacje z wielu branż (idea BIM). Inną cechą wspólną wszystkich wersji programu jest możliwość dodawania nowych modułów (tzw. Revit Extensions), które mogą być tworzone przez samych użytkowników lub firmy programistyczne.

Firma Robobat Polska postanowiła wykorzystać tę technologię i przygotować zestaw modułów rozszerzających podstawowe możliwości programu Autodesk Revit. Pakiet modułów nosi nazwę REX Solutions i w jego skład wchodzą na chwilę obecną trzy programy: REX Dachy drewniane, REX Analiza cieplno-wilgotnościowa oraz REX Zestawienie obciążeń.

REX Dachy drewniane
Tworzenie modelu budynku w programie Autodesk Revit polega na umieszczeniu i parametryzowaniu poszczególnych jego składników. Modelowanie wielu obiektów w przestrzeni 3D może być jednak pracochłonne, głównie ze względu na trudności w określaniu punktów ich wstawienia i określeniu wzajemnej zależności elementów. Przykładem obiektu, który sprawia duże trudności podczas modelowania jest drewniana więźba dachowa.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, firma Robobat Polska przygotowała moduł rozszerzający możliwości programu Autodesk Revit Architecture 2010 i Autodesk Revit Structure 2010, a służący do automatycznego tworzenia modelu 3D konstrukcji więźby dachowej – REX Dachy drewniane.

Bazując na gotowym modelu bryły dachu utworzonym w programie Revit, moduł umożliwia automatyczne generowanie elementów konstrukcyjnych dla dachów krokwiowch i jętkowych (np. belki kalenicowe, krokwie, płatwie itd.). Modelowanie elementów więźby dachowej jest w dużej mierze zautomatyzowane. Program proponuje dla wczytanej przez użytkownika bryły dachu rozplanowanie elementów konstrukcyjnych na poszczególnych połaciach dachowych. Interaktywny edytor graficzny umożliwia kontrolę nad poprawnością projektowanej konstrukcji podczas modelowania kolejnych elementów.

Wszystkie elementy konstrukcji więźby dachowej tworzą model analityczny w programie Autodesk Revit Structure, zatem konstrukcja dachu może być wykorzystana do analizy statycznej, przy użyciu programu Autodesk Robot Structural Analysis 2010.

REX Analiza cieplno-wilgotnościowa
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podczas tworzenia projektu budynku należy sprawdzić dla każdego rodzaju przegrody użytej w projekcie jej własności cieplno-wilgotnościowe. W tym celu trzeba określić jej współczynnik przenikania ciepła, oraz przeprowadzić analizę możliwości wykroplenia się pary wodnej. Te właśnie funkcje realizuje kolejny moduł przygotowany przez firmę Robobat Polska – REX Analiza cieplno-wilgotnościowa.


Przykładowy ekran modułu REX Analiza cieplno-wilgotnościowa
Rys. Robobat


Obliczenia prowadzone są dla wyselekcjonowanej przegrody zdefiniowanej w modelu w programie Revit. Na podstawie budowy przegrody oraz parametrów materiałowych warstw, wyliczany jest współczynnik przenikania ciepła U (wg normy PN-EN ISO 6946:2008). Ponadto program sprawdza poprawność zaprojektowania przegrody ze względu na możliwość pojawienia się wilgoci w jej wnętrzu lub na jej wewnętrznej powierzchni (wg normy PN-EN ISO 13788:2003).

Program działa jako moduł Revit Extension programu Revit Structure, Revit Architecture i Revit MEP.

Ważną cechą programu są rozbudowane biblioteki materiałów budowlanych (normowe, typowe i producentów). Podczas analizy cieplno-wilgotnościowej program wyznacza strefy kondensacji i ilości skondensowanej lub odparowanej wody dla każdego miesiąca w roku. Ponadto wykonuje sprawdzenie występowania kondensacji na powierzchni wewnętrznej przegrody. Tworzone są przy tym wykresy rozkładu temperatur i ciśnień.

Dane oraz rezultaty analizy można wygenerować w postaci notki obliczeniowej. Ponadto istnieje możliwość zapisu rezultatów jako parametrów przegród w programie Revit. Umożliwia to ich późniejsze wykorzystanie w zestawieniach, jak również w ewentualnych innych obliczeniach cieplnych np. w Revit MEP.

REX Zestawienie obciążeń
Model budynku tworzony w programie Autodesk Revit Structure zawiera jego model analityczny, który wraz z obciążeniami można wykorzystać do obliczeń statycznych np. przy użyciu programu Autodesk Robot Structural Analysis. Obciążenia definiowane mogą być na poszczególnych obiektach budynku, jednak program nie dysponuje narzędziami ułatwiającymi wyliczenie ich wartości. Dlatego firma Robobat Polska stworzyła moduł REX Zestawienie obciążeń, który służy do tworzenia zestawień dla obciążeń stałych i użytkowych, oraz przypisywania wyliczonego obciążenia do obiektów w programie Autodesk Revit Structure.Przykładowy ekran modułu REX Zestawienie obciążeń
Rys. Robobat


Program REX Zestawienie obciążeń zawiera zestaw baz danych z informacjami o ciężarach objętościowych i obciążeniach powierzchniowych, miedzy innymi wg norm: Eurocode 1 i PN-82/B-02001 + PN-82/B-2003.

Utworzone w programie zestawienia obciążeń można zapisać w formie raportu tekstowego, a także umieścić we własnej bazie danych z typowymi zestawieniami obciążeń. Umożliwia to ich wykorzystanie przy innych projektach.

Wymagania systemowe modułów REX Solutions:
  • Autodesk Revit 2010 z REX Extension Engine 3.3
  • Windows XP, Windows Vista lub Windows 7
  • Microsoft .NET 3.5 SP1 Framework (dostępny bezpłatnie na stronie firmy Microsoft)

Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 1 (6) 2010
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej